مرکز جهانی بهائی

بنا به دستور صریح حضرت بهاءالله، مرکز روحانی و اداری آئین بهائی به طور دائمی در منطقهٔ عکا-حیفا در شمال اسرائیل کنونی قرار دارد.

آرامگاه‌ حضرت بهاءالله در نزدیکی عکا و آرامگاه حضرت باب بر کوه کرمل در حیفا مقدس‌ترین نقاط جهان برای بهائیان هستند. بهائیان سایر اماکن مرتبط با زندگی حضرت بهاءالله و محل دفن حضرت عبدالبهاء را نیز به عنوان اماکنی مقدس در نظر می‌گیرند.

سالانه هزاران بهائی به زیارت آرامگاه‌های حضرت بهاءالله و حضرت باب می‌روند.

ساختمان‌های اداری بهائی که دور یک قوس بر کوه کرمل در حیفا واقع شده‌اند و عبارتند از:

  • مقر بیت العدل اعظم
  • دارالتبلیغ
  • مرکز مطالعهٔ نصوص و الواح
  • دارالآثار بین‌المللی

«دبیرخانهٔ جامعهٔ جهانی بهائی» و «دفتر روابط عمومی جامعهٔ جهانی بهائی» نیز در حیفا قرار دارند.

مرکز جهانی بهائی به زیبایی باغ‌های پیرامون آرامگاه حضرت بهاءالله در عکا و باغ‌های طبقاتی کوه کرمل در حیفا که آرامگاه حضرت باب و گنبد طلایی آن را در برگرفته‌‌اند شهرت دارد.

آرامگاه حضرت بهاءالله و آرامگاه حضرت باب به روی عموم باز هستند.