سرویس خبری جامعهٔ بهائی

اطلاعات برای رسانه‌ها

دربارهٔ «سرویس خبری جامعهٔ بهائی»

سردبیران، خبرنگاران و سایر اصحاب رسانه می‌توانند با دفاتر ملی بهائیان کشورهای خود تماس بگیرند. اطلاعات تماس در: جوامع ملی.

گزارش‌های «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» دربارهٔ وقایع مهم و اقدامات جامعهٔ بهائی در سرتاسر جهان

برای اطلاعات دربارهٔ آئین بهائی به Bahai.org مراجعه کنید.