اطلاعات تماس برای رسانه‌ها

ملی و محلی

سردبیران، خبرنگاران و سایر اصحاب رسانه می‌توانند با دفاتر ملی بهائیان کشورهای خود تماس بگیرند. اطلاعات تماس در: جوامع ملی.

بین‌المللی

«سرویس خبری جامعهٔ بهائی»

 • تلفن (دفتر): ۹۷۲۴۸۳۵۸۴۱۲+
 • ایمیل برای تماس‌های جدید: news@bahai.org

«جامعهٔ جهانی بهائی»

 • تلفن دفتر: ۱۲۱۲۸۰۳۲۵۴۴+
 • ایمیل: ‎media@bic.org

برای مصاحبه در مورد بهائیان ایران یا آئین بهائی و سازمان ملل متحد

 • خانم بانی دوگال (نیویورک)
 • نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد
 • «جامعهٔ جهانی بهائی»
 • تلفن: ۱۲۱۲۸۰۳۲۵۰۰+
 • تلفن خارج از ساعت اداری: ۱۹۱۴۳۲۹۳۰۲۰+
 • ایمیل: ‎uno-nyc@bic.org

 • خانم سیمین فهندژ(‌ژنو)
 • نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد
 • «جامعهٔ جهانی بهائی»
 • تلفن: ۴۱۲۲۷۹۸۵۴۰۰+
 • تلفن (خارج از ساعت اداری): ۴۲۷۸۸۸۰۰۷۵۹+
 • ایمیل: ‎geneva@bic.org

برای زبان‌هایی غیر از انگلیسی:

 • فارسی- سیمین فهندژ، ۴۱۲۲۷۹۸۵۴۰۰+
 • فرانسه- راشل بیانی ۳۲۴۷۵۷۵۰۳۹۴+
 • برای سایر زبان‌ها: ۹۷۲۴۸۳۵۸۴۱۲+