وبسایتی رسمی برای بیت العدل اعظم تأسیس شد

۱۰ فروردین ۱۳۹۳
وب‌سایت رسمی بیت‌العدل اعظم

حیفا, اسرائیل — یک وبسایت رسمی جدیدِ آئین بهائی حاوی اطلاعاتی عمومی دربارۀ بیت العدل اعظم، هیئت مدیرۀ بین المللی جامعۀ جهانی بهائی، و شامل برخی از بیانیه‌ها و نامه‌هایی که توسط این هیئت نوشته شده و یا تحت نظارت آن به نگارش در آمده، تأسیس شد.

بیت العدل اعظم هر پنج سال یک بار توسط نمایندگان بیش از ١٧٠ جامعۀ ملی بهائی انتخاب می‌شود. آخرین انتخابات در ماه آوریل ۲٠١۳، یعنی در پنجاهمین سالگرد تأسیس بیت العدل انجام شد.

آدرس وب‌سایت رسمی برای بیت العدل اعظم:universalhouseofjustice.bahai.org