انتخاب اعضای بيت‌العدل

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
اعضای بیت‌العدل اعظم، از چپ به راست، پال لمپل، فریدون جواهری، پیمان مهاجر، گوستاو کرآ، شهریار رضوی، استفان برکلند، استفان هال، چونگو ملتنگا، ایمن روحانی. اين جمع توسط نمايندگان يازدهمين کانونشن بين‌المللی بهائی انتخاب شدند.

حيفا, اسرائيل — نتايج انتخابات نه عضو بيت‌العدل اعظم اعلام شد.

روز گذشته بيش از ۱۵۰۰ نماينده برای انتخاب اعضای بيت‌العدل، شورائی که مسئول اداره آئين بهائی است، رأی دادند. منتخبين برای دورۂ پنج ساله بعدی عبارتند از: پال لمپل، فریدون جواهری، پیمان مهاجر، گوستاو کرآ، شهریار رضوی، استفان برکلند، استفان هال، چونگو ملتنگا، ایمن روحانی.

اين انتخابات مقارن با پنجاهمين سالگرد انتخاب نخستين بيت‌العدل عمومی در سال ۱۹۶۳ بود. شورای عالی مديريت آئين بهائی را حضرت بهاءالله در آثار خود موظف به اصلاح امور عالم، ترويج آموزش، صلح و توسعۂ جهانی، تأمين حرمت انسان و مقام دين نموده است. انطباق آموزه‌های بهائی بر نيازهای جامعۂ در حال تحول و وضع قوانين و دستورات در مواردی که در آثار مقدس بهائی نيامده نيز از مسئوليت‌های اين تأسيس است.

نمايندگانی که در اين انتخابات رأی می‌دادند اعضای شوراهای مديريت ملی‌ بهائيان در کشورهای مختلف دنيا هستند. اين افراد پيش از اين در انتخاباتی در کشورهای خودشان به اين سمت برگزيده شده‌اند.