بهائيان اعضای بيت‌العدل اعظم را انتخاب می‌کنند

۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
یکی از نمایندگان برای انتخاب اعضای بیت العدل اعظم در تاریخ ٢٩ آوریل ٢٠١٣، رأی خود را به صندوق می‌اندازد.

حیفا, اسرائیل — بيش از هزاربهائی از ۱۵۷ کشور آرای خود را برای انتخاب ۹ عضو بيت‌العدل اعظم، نهاد اداره‌کنندۂ‌ آئين بهائی، به صندوق ريختند.

برای نزديک به سه ساعت، نمايندگان شرکت‌کننده در يازدهمين همايش بين‌المللی بهائی، در صفی طولانی بر صحنۂ محل برگزاری انتخابات، آرای خود را يک به يک در صندوق چوبی ساده‌ای ريختند. نمايندگان بعد از خواندن اسامی‌شان، به ترتيب الفبائی نام کشورها، در فضائی سرخوش و روحانی رأی دادند.

نمايندگان شرکت‌کننده در کانونشن بين‌المللی اعضای محافل روحانی ملی کشورها هستند که خودشان توسط نمايندگان تمام بهائيان کشورشان انتخاب شده‌اند. به اين معنی، تک‌تک اعضای جامعه بهائی در انتخاب اعضای بيت‌العدل اعظم مشارکت داشته‌اند.

در حدود ۴۰۰ نماينده که قادر به شرکت در اين همايش نبودند رأی خودشان را با پست ارسال کرده بودند. هريک از آرای غيابی توسط يکی از ناظران انتخابات به محل صندوق آورده می‌شد و بعد از بيرون آوردن رأی از پاکت حاوی نام نماينده، آن رأی به صندوق انداخته می‌شد.

در مورد ايران، که جامعۂ بهائی‌اش در معرض تهاجم گسترده‌ای‌ است و محفل روحانی ملی ندارد، غيبت نمايندگان با قرار دادن ۹۵ شاخه رز قرمز در وسط صحنه نمايش داده شد.

نمایندگان برای شرکت در يازدهمين کانونشن بين‌المللی بهائی به حيفا آمده‌اند. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

نمایندگان برای شرکت در يازدهمين کانونشن بين‌المللی بهائی به حيفا آمده‌اند.

در جريان رأی‌گيری، روش هائی برای اطمينان از دقت کار در نظر گرفته شده بود و در پايان اخذ آرا صندوق رأی با نوار چسب بسته و رئيس هيأت ناظران انتخابات، خانم کرن مک‌کای که شخصاً نمايندۂ کانادا بود، روی آن را امضا کرد. سه دستيار او را در محل اخذ رأی همراهی می‌کردند که با دقت نام رأی‌دهندگان را با ليست اصلی نمايندگان مقابله می‌کردند و بر ريختن آرا به صندوق نظارت داشتند.

نتيجۂ شمارش آرا فردا اعلام خواهد شد.