آغاز جشنهای شصتمین سالگرد سلطنت ملکه اليزابت با حضور او در ضيافت بین‌الادیان

۲ اسفند ۱۳۹۰
ملاقات هیئت نمایندگان بهائیان بریتانیا با علیا حضرت ملکه الیزابت دوم در یک نشست ویژه بین‌الادیان به مناسبت شصتمین سالگرد سلطنت او. در پاسخ به دعوتی برای نمايش اشياء گرانقدر دينی، جامعۀ بهائی یک ردای حضرت عبدالبهاء و یک قاب خطاطی شده از متن اوّلین سخنرانی عمومی او در لندن در سال ۱۹۱۱ را به نمايش گذاشت.

لندن, England — نمایندگان جامعۀ بهائیان بریتانیا در یک نشست ویژه به مناسبت شصتمین سالگرد سلطنت علیاحضرت ملکه الیزابت دوم، با اعضای هشت دین دیگر همراه شدند.

در یک مهمانی که در کاخ لمبث – مقرّ رسمی اسقف اعظم کانتربری – برگزار شد، بهائیان، بوداییان، مسیحیان، هندوها، جینها، یهودیان، مسلمانان، سیکها و زرتشتیان دربارۀ باورهای خود با ملکه و عالیجناب دوک ادینبورگ گفتگو کردند و اشياء گرانقدری از اديان خود را به آنها نشان دادند.

جامعۀ بهائی که همزمان در جريان برگزاری یادوارۀ صدمین سال سفرهای حضرت عبدالبهاء به مصر و غرب است، ردایی را که ايشان در آن زمان میپوشید به نمایش گذاشت. نمایندۀ بهائیان، شیرین فوزدار فرودی، ردای ساده را یادآور روح حضرت عبدالبهاء خواند که زندگی سرشار از خدمتش الگویی برای همگان است.

یک قاب خطاطی شده از سخنان حضرت عبدالبهاء در اوّلین سخنرانی عمومی او که در ۹ سپتامبر ۱۹۱۱ در سیتی تمپل لندن ارائه شد نیز به نمایش گذاشته شد: « عنايت خداوند اين روز فيروز را محقق فرمود. عنقريب وحدت عالم انسانی در قطب آفاق موج زند. جدال و نزاع نماند. صلح اکبر بدرخشد. جهان جهان تازه شود.»

ردای حضرت عبدالبهاء و یک قاب خطاطی شده از متن اوّلین سخنرانی عمومی او که در ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۱ در سیتی تمپل لندن ارائه شد: ««موهبت خداوند به این عصر انوار، معرفت بر یگانگی نوع انسان و وحدت اساس اديان است.» اشیای تاریخی در یک مهمانی که در کاخ لمبث به مناسبت شصتمین سالگرد سلطنت علیا حضرت ملکه الیزابت دوم برگزار شد، به نمایش گذاشته شد. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

ردای حضرت عبدالبهاء و یک قاب خطاطی شده از متن اوّلین سخنرانی عمومی او که در ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۱ در سیتی تمپل لندن ارائه شد: ««موهبت خداوند به این عصر انوار، معرفت بر یگانگی نوع انسان و وحدت اساس اديان است.» اشیای تاریخی در یک مهمانی که در کاخ لمبث به مناسبت شصتمین سالگرد سلطنت علیا حضرت ملکه الیزابت دوم برگزار شد، به نمایش گذاشته شد.

ملکه با دقت به سخنرانی دکتر فوزدار فرودی گوش میداد و متن نوشتۂ آن را دنبال میکرد.

در هیئت نمایندگان بهائی پاتریک اومارا – منشی محفل روحانی ملّی بهائیان بریتانیا، نسرین اوکین از ایرلند شمالی و لیام استیونز از جزیرۀ اسکای نيز حضور داشتند.

دکتر فوزدار فرودی گفت: «ملکه با ما از این که جامعۀ بهائی چقدر گسترده به نظر میرسد، سخن گفت.» او اضافه کرد: «ما نیز از فرصت استفاده کردیم تا از او و دوک ادینبورگ به خاطر خدماتی که طیّ شصت سال گذشته در ترویج اصول اتّحاد، برابری و عدالت در میان مردم متنوع کشورهای مشترکالمنافع کردهاند، تشکر کنیم.»

مهمانی که در ۲۶ بهمن (۱۵فوریه) برگزار شد، یکی از اوّلین مراسم عمومی به مناسبت جشنهای شصتمین سالگرد سلطنت ملکه در حضور خود او بود.

ملکه در سخنانی خطاب به حاضران گفت: «دین نقشی کلیدی در هویت میلیونها انسان بازی میکند که نه تنها یک مجموعۀ باور بلکه یک حسّ تعلّق برای آنها فراهم میکند.»

«ادیان به ما رهنمودهای حياتی دربارۀ روش زندگی و رفتارمان با دیگران می دهند.»

«دین به عنوان انگیزهای برای اقدام اجتماعی عمل میکند. در حقیقت گروههای دینی سابقۀ افتخارآمیزی از کمک به محرومترین نیازمندان دارند.»

ملکه با ابراز بهترین آرزوها برای هر یک از گروههای دینی که نمایندگانش در مهمانی حاضر بودند، به سخناناش پایان داد: «به این امید که - با اطمینان از حمایت کلیسای ما- جوامع شما به شکوفایی ادامه دهند و در روابط خود با یکدیگر و با بقیۀ اجتماع قوی و با بصيرت عمل کنند.»