آثار مقدّس بهائی برای اوّلین بار در سطح گسترده در دسترس عموم کره‌ای‌ها قرار می‌گیرد

۱۲ بهمن ۱۳۹۰
نسخۀ تازۀ «منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله،» اوّلین کتاب بهائی به زبان کره‌ای که در سطح گسترده در دسترس مخاطب عمومی قرار می‌گیرد.

سئول, کرۀ جنوبی — پروژۀ خطیر ترجمۀ مجموعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به کره‌ای با چاپ کتاب در این ماه به ثمر می‌رسد.

مجموعه که معادل فارسی‌اش منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله نام دارد، اوّلین کتاب بهائی به زبان کره‌ای خواهد بود که از طریق کتاب‌فروشی‌ها و فروشنده‌های اینترنتی در سطح وسیع در دسترس قرار می‌گیرد.

هی جین کو، از اعضای کارگروه نظارت بر چاپ، گفت: «دلیل اصلی چاپ ادبیات بهائی به زبان ما آن است که این پیامِ تازه خطاب به نوع بشر به تمام اجتماع برسد.»

کتاب منتخبات که نخست در سال ١٣١٤/١٣١٣ (١٩٣۵) به انگلیسی چاپ شد، مجموعۀ زیبائی از بعضی از آثار حضرت بهاءالله است که در اصل به فارسی و عربی نوشته شد. منتخبات شامل گزیده‌هایی دربارۀ موضوعاتی مانند هدف زندگی، یگانگی دین و شرایط روحانی صلح و مدنیّت است.

کار ترجمۀ تازه در سال ١٣۸٢/١٣۸١ (٢۰۰٣) آغاز شد، وقتی گروه کوچکی برای مذاکره دربارۀ چند پاراگراف یا صفحه از متن هر هفته شروع به ملاقات کردند.

از جمله بهائیان ناظر بر چاپ «منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» به کره‌ای، از چپ به راست، عبارتند از: وان پیل جونگ، سو جیانگ پارک، یانگ کیونگ کیم و هی جین کو. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

از جمله بهائیان ناظر بر چاپ «منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» به کره‌ای، از چپ به راست، عبارتند از: وان پیل جونگ، سو جیانگ پارک، یانگ کیونگ کیم و هی جین کو.

سُو جیانگ پارک، از جمله کسانی که روی کتاب کار می‌کرد، گفت: «یک چالشِ ویژه ترجمۀ اصطلاحات خاص دینی بود.» کار گروه برای پیدا کردن واژگان معیار، از کلماتی که معمولاً در سنّت‌های دینی متنوّع کره – شامل بودیسم، مسیحیت و اسلام – به کار می‌رفت، استفاده کرد. برای اصطلاحات دیگر، باید ترجمه‌ای ابتکاری تدبیر می‌شد.

پیش‌نویس اوّلیه در اواخر ١٣۸٩ (٢۰١۰) پایان یافت و پس از آن یک سال کامل صرف بازنویسی و بازبینی شد.

نسخۀ تازه علاوه بر متن ٤١۰ صفحه‌ای از آثار حضرت بهاءالله، شامل دیباچه‌ای است که تاریخ و تعالیم آئین بهائی را به مخاطب عمومی معرّفی می‌کند. یک واژگان طولانی نیز اصطلاحاتی را که در آثار مقدّس بهائی یافت می‌شود، توضیح می‌دهد.

دکتر پارک گفت: «امیدواریم این ویژگی‌ها در دسترس بودن کتاب را به مقدار زیادی افزایش دهد.»

تصمیم به در دسترس قرار دادن کتاب در کتاب‌فروشی‌های اصلی، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها و از طریق فروشنده‌های اینترنتی در ماه‌های پیش (اواخر سال گذشته) و پس از نهایی کردن نسخۀ متن گرفته شد. ترجمه‌های پیشین از گزیده‌های منتخبات پیش‌تر در سطح وسیع توسط افراد و در جلسات بهائی مورد استفاده قرار می‌گرفت، امّا تا به حال هیچ یک از ادبیات بهائی این چنین در دسترس عموم کره‌ای‌ها قرار نگرفته است.

به ویژه باور بر آن است که انتشار یک نسخۀ الکترونیکی تأثیر زیادی خواهد داشت. هی جین کو گفت: «یعنی همه می‌توانند آن را در دستگاه خود دانلود کنند و این‌ها کسانی هستند که در توزیع و انتشار آن در نقاط دوردست و در سطح گسترده مشارکت خواهند کرد.»