آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل ستون‌های ساختمان اصلی

۱۵ تیر ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — با پیشرفت کار ساخت و ساز، جلوه‌های ویژه‌ معماری طرح آرامگاه حضرت عبدالبهاء نمایان می‌شوند.

هشت ستون ساختمان مرکزی اکنون تکمیل شده‌اند. دیوارهای کنگره‌ای سمت غرب میدانگاه مرکزی نیز کامل شده‌ و در حال اتصال به یکی از دروازه‌های میدانگاه‌ جنوبی هستند.

همزمان، تدارکات برای ساخت سطح مشبکی ظریفی که سراسر میدانگاه مرکزی را در بر می‌گیرد آغاز می‌شود.

پیشرفت این مراحل را در تصاویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

این تصویر پانورامیک (سراسرنما) شش ستون از هشت ستون اصلی ساختمان اصلی را قبل از تکمیل نشان می‌دهد.

این تصویر پانورامیک (سراسرنما) شش ستون از هشت ستون اصلی ساختمان اصلی را قبل از تکمیل نشان می‌دهد.

کار ساخت و ساز هشت ستون ساختمان اصلی اکنون به اتمام رسیده است و داربست‌هایی در فضای بین ستون‌ها و دیوار‌های چند ضلعی در حال نصب است تا ساخت سطح مشبکی که سراسر میدانگاه را خواهد پوشاند آغاز شود.

کار ساخت و ساز هشت ستون ساختمان اصلی اکنون به اتمام رسیده است و داربست‌هایی در فضای بین ستون‌ها و دیوار‌های چند ضلعی در حال نصب است تا ساخت سطح مشبکی که سراسر میدانگاه را خواهد پوشاند آغاز شود.

حال نیم‌دایره‌ای از دیوار‌های کنگره‌ای در یک سمت از میدانگاه مرکزی قرار گرفته است. سری دوم دیوار‌های کنگره‌ای درست در نقطهٔ مقابل در سمت دیگر اکنون در دست ساخت است.

حال نیم‌دایره‌ای از دیوار‌های کنگره‌ای در یک سمت از میدانگاه مرکزی قرار گرفته است. سری دوم دیوار‌های کنگره‌ای درست در نقطهٔ مقابل در سمت دیگر اکنون در دست ساخت است.

در این تصویر پیشرفت در باغچه‌های میدانگاه شمالی قابل مشاهده است. فضای بین دو مجموعه باغچه، مسیر دایره‌‌واری را نشان می‌دهد که پیرامون میدانگاه شمالی دور می‌زند.

در این تصویر پیشرفت در باغچه‌های میدانگاه شمالی قابل مشاهده است. فضای بین دو مجموعه باغچه، مسیر دایره‌‌واری را نشان می‌دهد که پیرامون میدانگاه شمالی دور می‌زند.

در این تصویر پیشرفت در باغچه‌های میدانگاه شمالی قابل مشاهده است. فضای بین دو مجموعه باغچه، مسیر دایره‌‌واری را نشان می‌دهد که پیرامون میدانگاه شمالی دور می‌زند.

در این تصویر پیشرفت در باغچه‌های میدانگاه شمالی قابل مشاهده است. فضای بین دو مجموعه باغچه، مسیر دایره‌‌واری را نشان می‌دهد که پیرامون میدانگاه شمالی دور می‌زند.

نمایی هوایی از سمت شمال غرب رو به باغ رضوان.

نمایی هوایی از سمت شمال غرب رو به باغ رضوان.