آرامگاه حضرت عبدالبهاء: اولین ستون‌های ساختمان اصلی برافراشته شدند

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
در حالی که کار ساخت باغچه‌های میدانگاه شمالی در حال پیشرفت است بخش‌هایی از دیواره‌های چند ضلعی دور میدانگاه اصلی نیز در حال ساخت هستند.

مرکز جهانی بهائی — دو ستون از ستون‌های بنای اصلی آرامگاه حضرت عبدالبهاء برافراشته شده‌اند. ارتفاع هر یک از ستون‌ها از کف میدانگاه مرکزی ۱۱ متر است.

در نهایت هشت ستون ساخته خواهند شد که بخشی از دیواره‌های بنای اصلی را شکل خواهند داد و تکیه‌گاهی برای سقف شبکه‌ای میدانگاه مرکزی خواهند بود.

در غرب ساختمان اصلی، سه بخش از دیوارهای چند ضلعی که میدان مرکزی را احاطه خواهند کرد، ساخته شده‌اند. در مجموع ده بخش همسان تک به تک ساخته می‌شوند.

مجموعه تصاویر زیر پیشرفت کار روی ستون‌ها و دیوارهای میدانگاه را همراه با برخی دیگر از پیشرفت‌های این پروژه نشان می‌دهد.

اولین ستون تکمیل شده در تصویر سمت راست دیده می‌شود. تصویر سمت چپ نیز کار روی ستون دوم را نشان می‌دهد که هفتهٔ گذشته تکمیل شد.

اولین ستون تکمیل شده در تصویر سمت راست دیده می‌شود. تصویر سمت چپ نیز کار روی ستون دوم را نشان می‌دهد که هفتهٔ گذشته تکمیل شد.

قالب فولادی زرد رنگ در محل ساخت مونتاژ می‌شود. سپس بتن ریخته می‌شود تا خودش را بگیرد. سرانجام قالب جدا می‌شود و برای قطعهٔ بعد دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قالب فولادی زرد رنگ در محل ساخت مونتاژ می‌شود. سپس بتن ریخته می‌شود تا خودش را بگیرد. سرانجام قالب جدا می‌شود و برای قطعهٔ بعد دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیوارهای چند ضلعی با سنگ پوشانده خواهند شد.

دیوارهای چند ضلعی با سنگ پوشانده خواهند شد.

در این نمای جنوبی، چهار دیوار ورودی‌ دور میدانگاه‌های شمالی و جنوبی که تکمیل شده‌اند دیده می‌شود.

در این نمای جنوبی، چهار دیوار ورودی‌ دور میدانگاه‌های شمالی و جنوبی که تکمیل شده‌اند دیده می‌شود.

باغچه‌هایی در شکل‌های مختلف برای زیباسازی میدانگاه شمالی در دست احداث هستند.

باغچه‌هایی در شکل‌های مختلف برای زیباسازی میدانگاه شمالی در دست احداث هستند.

وضعیت فعلی میدانگاه شمالی در سمت راست و طرح آن در سمت چپ دیده می‌شود.

وضعیت فعلی میدانگاه شمالی در سمت راست و طرح آن در سمت چپ دیده می‌شود.