آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل ستون‌های ساختمان اصلی

۱۵ تیر ۱۴۰۰