آرامگاه حضرت عبدالبهاء: گام‌های نخست برای افراشتن دیوارهای میدانگاه مرکزی

۲۷ بهمن ۱۳۹۹