همزمان با تکمیل خاکریزها و جاده‌سازی باغ‌ها اسکلت مخصوصی که برای قالب‌ریزی میدانگاه مرکزی ساخته شده نصب شده است.

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: گام‌های نخست برای افراشتن دیوارهای میدانگاه مرکزی

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

با نزدیک شدن به تکمیل ساخت کف میدانگاه مرکزی آرامگاه حضرت عبدالبها‌ء، تدارکات برای ساخت عناصر پیچیده‌تر طرح هندسی دیواره‌‌های اطراف در حال انجام است.

تصاویر زیر پیشرفت‌های اخیر را نشان می‌دهند.

در این نمای هوایی از محل ساخت‌و‌ساز از سمت غرب، پایه‌های بتنی تکمیل شده برای دو خاکریز، نمای کلی آرامگاه را نمایان می‌کنند. در وسط محوطه قالبی دیده می‌شود که در آن بتن کف میدانگاه مرکزی ریخته می‌شود.

پنل‌های اسکلت‌‌بندی مخصوصی که قرار است به دیوارها شکل دهند اکنون به محل آرامگاه‌ رسیده‌اند.

پنل‌های اسکلت‌‌بندی مخصوصی که قرار است به دیوارها شکل دهند اکنون به محل آرامگاه‌ رسیده‌اند.

این اسکلت‌بندی که به عنوان قالبی برای دیوارهای میدانگاه عمل می‌کند برای اولین بار بهم متصل می‌شود.

این اسکلت‌بندی که به عنوان قالبی برای دیوارهای میدانگاه عمل می‌کند برای اولین بار بهم متصل می‌شود.

شکاف بین پنل‌های فولادی با بتن پر خواهد شد تا دیواری یک‌سره را شکل دهد.

شکاف بین پنل‌های فولادی با بتن پر خواهد شد تا دیواری یک‌سره را شکل دهد.

از این قالب برای ساخت ده دیوار مشابه استفاده خواهد شد که میدانگاه مرکزی را احاطه خواهند کرد. الگوی هندسی این میدانگاه در طراحی سمت چپ قابل مشاهده است.

از این قالب برای ساخت ده دیوار مشابه استفاده خواهد شد که میدانگاه مرکزی را احاطه خواهند کرد. الگوی هندسی این میدانگاه در طراحی سمت چپ قابل مشاهده است.

بالا: منظره‌ای از میدانگاه مرکزی به سمت میدانگاه جنوبی پایین: دیوار خمیدهٔ درگاه که میدانگاه جنوبی را احاطه خواهد کرد در حال شکل‌گیری است.

بالا: منظره‌ای از میدانگاه مرکزی به سمت میدانگاه جنوبی پایین: دیوار خمیدهٔ درگاه که میدانگاه جنوبی را احاطه خواهد کرد در حال شکل‌گیری است.

نمایی دیگر از دیوار خمیدهٔ درگاه جنوب‌شرقی که میدانگاه جنوبی را احاطه می‌کند.

نمایی دیگر از دیوار خمیدهٔ درگاه جنوب‌شرقی که میدانگاه جنوبی را احاطه می‌کند.

اسکلت‌بندی دیوار خمیدهٔ درگاه در امتداد انتهای شمالی خاکریز فضای سبز شرقی در حال مونتاژ است.

اسکلت‌بندی دیوار خمیدهٔ درگاه در امتداد انتهای شمالی خاکریز فضای سبز شرقی در حال مونتاژ است.

دو اتاق تأسیسات که زیر خاکریزهای فضای سبز پنهان خواهند شد در مجاورت میدانگاه مرکزی در حال ساخته شدن هستند.

دو اتاق تأسیسات که زیر خاکریزهای فضای سبز پنهان خواهند شد در مجاورت میدانگاه مرکزی در حال ساخته شدن هستند.

در مراحل نهائی آماده‌سازی کف میدانگاه مرکزی، اسکلت‌ مسیرهای میان باغچه‌ها در حال تکمیل است. این باغچه‌ها خاک و سیستم آبیاری باغ‌ها را در خود جای می‌دهند.

در مراحل نهائی آماده‌سازی کف میدانگاه مرکزی، اسکلت‌ مسیرهای میان باغچه‌ها در حال تکمیل است. این باغچه‌ها خاک و سیستم آبیاری باغ‌ها را در خود جای می‌دهند.

با شکل‌گیری مسیرها، الگوی هندسی باغ‌ها نمایان می‌شود.

با شکل‌گیری مسیرها، الگوی هندسی باغ‌ها نمایان می‌شود.

مسیر دایره‌ای شکل در حال ساخت است که به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهد حول آرامگاه طواف کنند.

مسیر دایره‌ای شکل در حال ساخت است که به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهد حول آرامگاه طواف کنند.

نمایی از محل آرامگاه از سمت غرب (عکس سمت چپ). دیواری که در قسمت جلوی تصویر دیده می‌شود محل تلاقی شیب خاکریزهای فضای سبز و مسیر دایره‌وار را همان طور که در طرح سمت راست دیده می‌شود نشان می‌دهد.