قطعنامهٔ سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند

۲۹ آبان ۱۳۹۹
سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک (Credit: Basil D Soufi, CC BY-SA)

جامعهٔ جهانی بهائی- نیویورک — کمیتهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد و از ایران خواست تا حقوق بشر را برای همهٔ شهروندانش از جمله پیروان آئین بهائی رعایت کند.

کمیتهٔ سوم مجمع عمومی با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع این قطعنامه را تصویب کرد.

این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا «هم در قانون و هم در عمل هر گونه تبعیض بر اساس افکار، باور، دین یا عقیده، از جمله تبعیض‌های اقتصادی و محدودیت و ممنوعیت دسترسی به آموزش را از جمله برای بهائیان را از میان بردارد.» این قطعنامه‌ همچنین خواستار پایان بخشیدن به «سایر موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های دینی رسمی و غیررسمی» شد.

کل جامعهٔ بهائی ایران بیش از ۴۰ سال است که از جانب حکومت تحت آزار و اذیت مداوم قرار دارد، سرکوبی که به توصیف جامعهٔ جهانی بهائی چندبعدی است و بر هر یک از اعضای این جامعه از نسل‌های مختلف و در هر مرحله‌ای از زندگی، حتی در هنگام مرگ، تاثیر می‌گذارد.

جامعهٔ جهانی بهائی می‌گوید: «اگر چه در مقاطعی برخی از روش‌های مورد استفادهٔ مقامات ایرانی تغییر کرده است اما هدف آن‌ها یعنی از بین بردن جامعهٔ بهائی به عنوان موجودی زنده در ایران همچنان به قوت خود پابرجاست.»

خانم بانی دوگال، نمایندهٔ ارشد جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، می‌گوید: «مقامات ایرانی این هدف را به شیوه‌های مختلف دنبال می‌کنند از جمله حذف بهائیان از سپهر عمومی، جلوگیری از ابراز عقیده و باورشان، تضعیف اقتصادی آن‌ها، مسدود کردن پیشرفت فکری‌شان، نابود کردن میراث تاریخی و فرهنگشان، انتشار اطلاعات نادرست در مورد آن‌‌ها و تحریک مردم برای ایجاد فضایی آمیخته به نفرت علیه آن‌ها.»

«امیدواریم که ایران سرانجام به توصیه‌های مندرج در این قطعنامه و خواستهٔ جامعهٔ بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر شهروندانش توجه کند.»

این قطعنامه در جلسهٔ علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر تأیید خواهد شد.