اعضای جدید بیت‌العدل اعظم انتخاب شدند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
اعضای بیت‌العدل اعظم از چپ به راست: آقایان پل لمپل، چونگو مالیتونگا، پیمان مهاجر، شهریار رضوی، استفن هال، ایمن روحانی، استفن بیرکلند، خوان فرانچسکو مورا و پراوین ملک. اعضای بیت‌العدل اعظم توسط نمایندگان دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی در حیفا انتخاب شدند.

مرکز جهانی بهائی — نتایج انتخابات ۹ عضو بیت‌العدل اعظم اعلان شده است.

دیروز نمایندگان دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی آرای خود را برای انتخاب اعضای بیت‌العدل به صندوق ریختند.

اعضای انتخاب شده عبارتند از: آقایان پل لمپل، چونگو مالیتونگا، پیمان مهاجر، شهریار رضوی، استفن هال، ایمن روحانی، استفن بیرکلند، خوان فرانچسکو مورا و پراوین ملک.

اعضای انتخاب شده برای دورۀ پنج ساله عضو بیت‌العدل اعظم خواهند بود.