پيشرفت بنای مشرق‌الاذکار شيلی

۲۲ بهمن ۱۳۹۱
محل بنای مشرق‌الاذکار بهائی در سانتياگو، شيلی. عمليات خاک‌بردای، کانال‌های تأسيسات و بخش‌های ساخته شدۂ زيرزمين در تصوير ديده می‌شود.

سانتياگو, شيلی — ويدئوی‌ تازه‌ای‌ از مراحل پيشرفت بنای مشرق‌الاذکار آمريکای جنوبی منتشر شده است.

در اين ويدئو تکميل بتن‌ريزی پی‌ ساختمان و شروع کارهای ساختمانی زيرزمين و کانال‌کشی تأسيسات نشان داده می‌شود. نصب ده عايق ضربه‌گير در برابر زمين‌لرزه نيز بخشی از اين ويدئو است. اين ويدئو را می‌توانيد در سايت رسمی‌ مشرق‌الاذکار ببينيد.

کارهای ساختمانی اين بنا با خاک‌برداری و نصب لوله‌های تآسيسات آن در نوامبر سال ۲۰۱۰ آغاز شد و در مارس ۲۰۱۲ به عمليات بتن‌ريزی اصلی رسيد.

با اتمام اين بنا در سانتياگو، هشتمين مشرق‌الاذکار بهائی و آخرين اين معبدها برای خدمت در سطح قاره‌ای آمادۂ بهره‌برداری خواهد شد.