پايان اولين جلسۀ محاكمۀ هفت رهبر جامعۀ بهائى در ايران

۲۲ دی ۱۳۸۸