پايان اولين جلسۀ محاكمۀ هفت رهبر جامعۀ بهائى در ايران

۲۲ دی ۱۳۸۸
هفت نفر 'رهبران' بهائی که روز ۲۲ دی ماه محاکمه شدند عبارتند از، نشسته، بهروز توکلی و سعيد رضائی و ايستاده، فريبا کمال آبادی، وحيد تيزفهم، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، و مهوش ثابت. اين عکس چندين ماه قبل از بازداشت آنها در بهار ۱۳۸۷ برداشته شده است.

ژنو, Switzerland — امروز محاكمۀ هفت رهبر زندانى بهائيان ايران در تهران آغاز شد. بنا به گزارش هاى اوليه، اين دادگاه با نقض موارد متعددى از ضوابط حقوقى همراه بود.

اين جلسه كه بنا به اظهار مسئولان تنها "اولين جلسۀ" دادگاه بوده پس از سه ساعت پايان يافت اما تاريخى براى جلسات بعدى اعلام نشد.

ديان علائى، نماينده جامعۀ جهانى بهائى در مقر سازمان ملل در ژنو، گفت: «تا جائى كه اطلاع داريم به هيچ ناظرى اجازۀ حضور در دادگاه داده نشده بود. با توجه به اين كه اين افراد به دليل اعتقادات مذهبى شان در زندان بوده اند، برگزارى چنين دادگاهى مغاير با همه موازين حقوق بشر و غير قابل قبول است.»

«از قرار معلوم حتى به وكلاى اين زندانيان كه در دو سال گذشته تقريباً هيچ دسترسى به اين زندانيان نداشته اند، به سختى اجازه ورود به دادگاه داده شد.»

«در عين حال گزارش ها حاكى ست كه مأمورين وزارت اطلاعات كه مسئول بازجوئى از اين افراد بوده اند و نيز يک گروه فيلمبردار در حال ورود به جلسه ديده شده اند. اتفاقى كه نحوه برگزارى اين دادگاه را سؤال برانگيز مى كند.»

خانم علائى اشاره كرد كه يک سايت وابسته به تلويزيون حكومت ايران روز دوشنبه پيشاپيش اعلام كرد كه دادگاه شروع شده و همان اتهامات واهى را كه قبلاً در مورد اين افراد عنوان شده بود تكرار كرد.

او افزود: «همه اين اتفاقات نشان از يك محاكمۀ كاملاً غير معمول و مشابه دادگاه هائى كه در ماه هاى اخير در ايران برگزار شده دارد.»

هفت بهائى زندانى عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى، و آقاى وحيد تيز فهم.

تمام اين افراد به استثناى يک نفر در تاريخ ٢٥ ارديبهشت ١٣٨٧ در خانه هايشان در تهران دستگير شدند. خانم مهوش ثابت در ١٥ اسفند ١٣٨٦ در مشهد دستگير شده بود. اين افراد از زمان دستگيرى به زندان اوين در تهران منتقل شدند و يک سال اول را بدون هيچ اتهامى زندانى بودند.

خانم علائى گفت: «نتيجه دادگاه هرچه باشد روشن است كه محاكمۀ اين هفت انسان بيگناه به معناى محاكمۀ تمام اعضاى يک جامعه دينى و تلاشى براى ترساندن و محروم كردن بهائيان از حقوق اجتماعى شان به خاطر اعتقادات متفاوت آنها با صاحبان قدرت در ايران است.»

Note: The headline and article were updated at 9 p.m. on 12 January 2010 (Geneva time).