تونس: مصاحبهٔ تلویزیونی نقش سازندهٔ دین در اجتماع را بررسی می‌کند

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

شهر تونس, تونس — در قسمت تازه‌ای از یک برنامهٔ تلویزیونی ملی در تونس، نماینده‌ای از جامعهٔ بهائی این کشور، دربارهٔ نقش دین در اجتماع صحبت کرد، موضوعی که به طور فزاینده‌ای در اذهان عمومی تونس مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه، با عنوان «برای تاریخ»، یک برنامهٔ هفتگی است که هدفش مستند کردن موضوعات مهم در شکل‌گیری هویت ملی شمول‌پذیر در تونس است.

برهان بسائس، میزبان این برنامه و محمد بن موسی از اعضای دفتر امور خارجی بهائیان تونس،‌ برخی از یادگیری‌های حاصل از تلاش‌های تاریخی و کنونی جامعهٔ بهائی تونس را که توانسته مردم را متحد کند و میان آن‌ها پیوند‌های اعتماد و همکاری شکل دهد، بررسی کردند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

برهان بسائس، میزبان این برنامه و محمد بن موسی از اعضای دفتر امور خارجی بهائیان تونس،‌ برخی از یادگیری‌های حاصل از تلاش‌های تاریخی و کنونی جامعهٔ بهائی تونس را که توانسته مردم را متحد کند و میان آن‌ها پیوند‌های اعتماد و همکاری شکل دهد، بررسی کردند.

برهان بسائس (Burhan B'saees)، مجری این برنامه، با پرسش از توانایی دین برای پاسخگویی به چالش‌های معاصر مانند تغییرات اقلیمی و نابرابری‌های اجتماعی مختلف صحبت را آغاز کرد. محمد بن موسی، از اعضای دفتر امور خارجی بهائیان تونس در پاسخ توضیح داد که «در کانون اصلی این چالش‌ها، بحران ارزش‌ها و تقسیم‌بندی اعضای اجتماع به باورمند و ناباورمند، مرد و زن، فقیر و مرفه و باسواد و بی‌سواد قرار دارد.»

«این موضوع می‌تواند مانع از مشارکت کامل بسیاری از بخش‌های اجتماع در عرصهٔ عمومی و در یافتن راه حل‌ها شود. چنین خط‌کشی‌هایی بشریت را از رسیدن به بلوغ کامل و حل مشکلات آن باز می‌دارد.»

این مصاحبه همچنین به آن دسته اقدامات جامعه‌سازی بهائی که مروج برابری زن و مرد در سطح قاعدهٔ اجتماع است توجه خاصی کرد از جمله ایجاد فضاهای بحث و گفتگویی که به زنان فرصت مشارکت کامل در فرایند‌های مشورتی و تصمیم‌گیری را می‌دهد. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

این مصاحبه همچنین به آن دسته اقدامات جامعه‌سازی بهائی که مروج برابری زن و مرد در سطح قاعدهٔ اجتماع است توجه خاصی کرد از جمله ایجاد فضاهای بحث و گفتگویی که به زنان فرصت مشارکت کامل در فرایند‌های مشورتی و تصمیم‌گیری را می‌دهد.

آقایان بسائس و بن موسی طی گفتگوی یک ساعت و بیست دقیقه‌ای خود، برخی از یادگیری‌های حاصل از تلاش‌های تاریخی و کنونی جامعهٔ بهائی تونس را بررسی کردند، تلاش‌هایی که توانسته مردم را متحد کند و میان آن‌ها پیوند‌های اعتماد و همکاری شکل دهد.

یکی از نمونه‌هایی که در این گفتگو بررسی شد شرکت در گفتمان‌هایی در زمینهٔ همزیستی و برابری زنان و مردان بود که به وسیلهٔ آن‌ها بهائیان تونس با اتکا به اصل عدالت و یگانگی نوع بشر، برداشت‌هایی جدیدی از شهروندی را ارائه داده‌اند.

این مصاحبه همچنین به آن دسته اقدامات جامعه‌سازی بهائی که مروج برابری زن و مرد در سطح قاعدهٔ اجتماع است توجه خاصی کرد از جمله ایجاد فضاهای بحث و گفتگویی که به زنان فرصت مشارکت کامل در فرایند‌های مشورتی و تصمیم‌گیری را می‌دهد.

جامعهٔ بهائی تونس به عنوان بخش از اقدامات کنونی‌اش برای ایجاد پیوند‌های اعتماد و همکاری در اجتماع، در گفتمان‌های اجتماعی با موضوع برابری مردان و زنان، عدالت اجتماعی و همزیستی مشارکت می‌کند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

جامعهٔ بهائی تونس به عنوان بخش از اقدامات کنونی‌اش برای ایجاد پیوند‌های اعتماد و همکاری در اجتماع، در گفتمان‌های اجتماعی با موضوع برابری مردان و زنان، عدالت اجتماعی و همزیستی مشارکت می‌کند.

آقای بن موسی توضیح داد که اقدامات جامعهٔ بهائی تونس، که قدمتی صد ساله در این کشور دارد، به روی همگان باز است و بر محور بکار‌گیری اصل روحانی یگانگی نوع بشر می‌چرخد. «این اصل مستلزم باور به برابری زنان و مردان و رفع گونه‌های مختلف تعصب، هماهنگی علم و دین، پذیرش عدالت به عنوان پیش‌نیازی برای وحدت و خدمت خالصانه به همو‌طنان خود است.»

این مصاحبهٔ کامل به زبان عربی را می‌توانید در دو قسمت، قسمت ۱ و قسمت ۲ ببینید که در آن آقای بن موسی بر قدرت دین برای مشارکت در رفاه مادی و معنوی تمدن تأکید می‌کند.

این فیلم کوتاه مشارکت‌های جامعهٔ بهائی تونس برای دستیابی به همزیستی بیشتر در این کشور در ۱۰۰ سال اخیر را بررسی می‌کند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

این فیلم کوتاه مشارکت‌های جامعهٔ بهائی تونس برای دستیابی به همزیستی بیشتر در این کشور در ۱۰۰ سال اخیر را بررسی می‌کند.