آمادگی ساکنان دهکده از هفته‌ها قبل برای محافظت از جامعهٔ خود

۱۲ فروردین ۱۳۹۹