جشن‌های دویستمین سالگرد در دفاتر جامعهٔ جهانی بهائی به بررسی صلح و یگانگی بشر می‌پردازد

۲۰ آبان ۱۳۹۸
نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی، آقای سلمون بیلی (Solomon Belay)، در جشن دویستمین سالگرد تولد حضرت باب که توسط دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا برگزار شد، در مورد صلح و امنیت صحبت می‌کند.

جامعهٔ جهانی بهائی، آدیس‌آبابا — دفاتر «جامعۀ جهانی بهائی» اوایل این ماه، مقامات و رهبران سازمان‌های بین‌المللی را جهت بزرگداشت تاریخی دویستمین سالگرد تولد حضرت باب گرد هم آوردند. این گردهمایی‌ها که در دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا، اتیوپی، روز سه‌شنبه، و در نیویورک روز اول نوامبر برگزار شدند به بررسی ارتباط آموزه‌های حضرت باب و حضرت بهاءالله در دو قرن پیش با شرایط کنونی جهان پرداختند.

در آدیس‌آبابا، آقای سلمون بیلی (Solomon Belay)، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی، سخنرانی خود را بر ضرورت صلح و تأکیدی که در آموزه‌های بهائی بر آن شده معطوف داشت. «حقیقت صلح آن‌چنان پیچیده است که هیچ فرد یا سازمانی نمی‌تواند به تنهایی ادعای درک و ترویج آن را داشته باشد. لازم است همه گرد هم آمده و در مورد امکان، پیش‌نیازها و مسیر دستیابی به صلح با هم مشورت کنیم.»

در نیویورک، جشن در دفاتر جامعهٔ جهانی بهائی برگزار شد و شرکت‌کنندگان به بررسی برخی از دلالت‌های یگانگی بشر پرداختند.

خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی خطاب به شرکت‌کنندگان در مراسم جشن گفت: «این باور که ما به یک خانوادۀ انسانی تعلق داریم در کانون تعالیم بهائی قرار دارد.» او اشاره کرد که پذیرش این اصل از «هر کدام از می‌خواهد تا جهت غلبه بر تمام شکل‌های تعصب از جمله تعصب نژادی، مذهبی یا جنسیتی تلاش کنیم.»

جشن دویستمین سالگرد که در دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در نیویورک برگزار شد شامل گفتگو‌هایی در مورد اهمیت آموزه‌های بهائی بود. نمایش اسلاید
۷ تصاویر

جشن دویستمین سالگرد که در دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در نیویورک برگزار شد شامل گفتگو‌هایی در مورد اهمیت آموزه‌های بهائی بود.

این جشن‌ها فرصتی فراهم کرد تا بر وضعیت فعلی امور جهان و همچنین تأثیر آموزه‌های آئین بهائی بر جمعیت‌های متنوع تأمل شود. شرکت‌کنندگان در جشن نیویورک بخش‌هایی از فیلم «بامداد تابان» را تماشا کردند، فیلمی که نشان‌دهندۀ تأثیر برخی از تعالیم اصلی بهائی در پرداختن به شکل‌های معاصر ظلم در فضاهای مختلف در سراسر جهان است.

خانم امیلی اسوالد (Emily Osvold) از جامعهٔ جهانی بهائی، در معرفی بخشی از فیلم در ارتباط با اقدامات افراد برای صلح در جوامع‌شان اشاره کرد که «تغییرات عمیق در ساختارهای اجتماع البته جهت ایجاد صلح پایدار ضروری هستند.» «نقش زنان، جوانان، آموزش و مدل‌های اقتصادی ما، همه نیازمند بازنگری هستند؛ اما افراد برای مشارکت در دستیابی به صلح نباید منتظر تغییرات ساختاری باشند. هر فردی این استعداد بالقوه را دارد که یک نقش‌آفرین تغییر اجتماعی باشد و در ساخت اجتماعی صلح‌آمیز مشارکت کند.»

یکی از شرکت‌کنندگان با اشاره به فیلم گفت: «قلبم از این پیام محبت متأثر شد. این پیام در حقیقت همان چیزی است که به زندگی همۀ ما معنا می‌دهد و صرف نظر از پیشینه‌هایمان، برای همۀ ما قابل اجرا است.»

در این فیلم که داستان جستجوی شخصی هشت نفر برای یافتن حقیقت و معنای زندگی را بازگو می‌کند، یکی از مصاحبه‌شوندگان بر این پیام محبت تأکید می‌کند: «محبت حقیقت مسلم است. محبت چیزی است که آن را با همۀ افراد در اجتماع سهیم می‌شویم. محبت دلیلی هستی ماست»

ده‌ها نفر از مقامات، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و سایرین در جشن دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در نیویورک شرکت کردند. نمایش اسلاید
۷ تصاویر

ده‌ها نفر از مقامات، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و سایرین در جشن دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در نیویورک شرکت کردند.