در میان موج جشن‌ها در حیفا و سراسر جهان، رئیس جمهور اسرائیل به احترام دویستمین سالگرد از مرکز جهانی دیدار کرد

۶ آبان ۱۳۹۸