جامعه جهانی‌ بهائی نیویورک: بازنگری نقش موسسات در ایجاد اجتماعاتی با برابری جنسیتی

۴ اسفند ۱۴۰۲

بیانیه جامعه جهانی بهائی در کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان، بر تحول در موسساتی که هدف آنها پرورش اجتماعاتی با خصیصه برابری جنسیتی است، تأکید می کند.