در مذاکرات پارلمان بريتانيا افزایش خطرناک آزار دینی در ایران مورد توجه قرار گرفت

۲۳ دی ۱۳۹۰
توضیح عکس: اعضای مجلس بریتانیا روز ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) در مذاکرات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران شرکت کردند. عکس ها از چپ به راست: الیستر برت، عضو مجلس برای نورث ایست بدفوردشایر و معاون پارلمانی وزیر کشور دردفتر امور خارجه و مشترک المنافع؛ لوئیز المن، عضو مجلس برای لیورپول ریورساید؛ اندرو سلوس، عضو مجلس برای ساوث وست بدفوردشایر؛ و کری مک کارثی، عضو مجلس برای بریستول ایست.

لندن, England — اعضای مجلس عوام بريتانيا ایران را به خاطر نقض حقوق بشر، و به ویژه "افزایش فاحش" آزار اقلّیت های دینی، به شدّت مورد انتقاد قرار دادند. در مذاکرات روز چهارشنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) در تالار وست مینیستر، اعضای پارلمان بريتانيا بر این نکته که امروز تقریباً تمامی اقلّیت های دینی در ایران با سرکوب مواجه هستند تآکید کردند.

حدود ۱۹ تن از اعضای مجلس، از سه حزب اصلی بریتانیا، در این بحث شرکت داشتند.

لوئیز المن، نمايندۂ مجلس برای لیورپول ریورساید، در سخنرانی آغازین آزار بهائیان را «فراگیر و به شکل خطرناکی رو به افزایش» توصیف کرد.

خانم المن گفت: «این سرکوب در یک روند آزار مداوم و روشمند، شکل های بسیاری به خود گرفته است. افراد به صورت خودسرانه دستگير و زندانی شدهاند، آنها را از دسترسی به آموزش عالی و عرصه های شغلی محروم کردهاند. خانه ها و کسب و کار بهائیان مورد حملات آتش افروزی قرار گرفته، گورستانهايشان تخریب شده اند و کودکان آنها با آزار مواجه بوده اند.»

خانم المن از احکام ۲۰ سالۀ زندان که برای هفت رهبر بهائیان تعیین شده نيز ابراز نگرانی کرد و روی ادامۀ تلاش های ایران برای محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی تأکید کرد.

خانم المن با اشاره به اظهارات اخیر سناتور کانادایی، رومئو دالر، گفت: «بی نهایت مهم است که جهان منتظر نشود تا یک نسل کشی رخ دهد. باید هشدار را جدّی بگیرد و برای تحت فشار گذاشتن حکومت ایران به منظور توقّف آنچه انجام می دهد، اقدامات بیشتری انجام دهد.»

نمايندگان مسئلۀ آزار فزایندۀ مسیحیان در ایران را نیز مطرح کردند. اندرو سلوس، عضو مجلس برای ساوث وست بدفوردشایر، گزارش داد که حدّ اقل هشت رهبر مسیحی از سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) به قتل رسیده اند و دربارۀ پروندۀ کشیش یوسف ندرخانی که در سال ۱۳۸۸ (۲۰۱۰) به خاطر ارتداد به مرگ محکوم شد و از آن زمان مرکز توجّه اعتراضات بین المللی بوده، ابراز نگرانی ویژه کرد.

استوارت جکسون، عضو مجلس برای پیتربرو، از «یورش های مرتّب به جلسات» مسیحیان؛ «بازجویی ها و شکنجه های سخت... از جمله اصرار بر انکار ایمان یا ارائۀ اطّلاعاتی دربارۀ هویت دیگر مسیحیان؛ بازداشت های طولانی مدّت بدون تفهیم اتّهام و موارد دیگر نقض روند قانونی؛ محکوم کردن به جرایمی با تعاریف مبهم یا به اتّهامات سیاسی تحریف شده؛ هدف قرار دادن اقتصادی جامعۀ مسیحی با خواستن وثیقه های سنگين؛ و تهدید کشیش های کلیساهای خانگی به اعدام قریب الوقوع» سخن گفت.

مارتین هوروود، عضو مجلس برای شلتنهام، دربارۀ آزار جامعۀ یهودی ایران و «شواهد فزاینده مبنی بر افزایش یهودی ستیزی در آنجا و مقصّر انگاشته شدن جامعۀ کوچک یهودیان به خاطر اقدامات حکومت اسرائیل» گزارش داد.

در پایان مداکرات، الیستر برت، معاون پارلمانی وزیر کشور دردفتر امور خارجه و مشترک المنافع، گفت در حالی که سال ۲۰۱۱ نشان داد که مطالبات مربوط به کرامت انسانی سرکوب ناشدنی است، ایران همچنان در جهت مخالف حرکت میکند.

آقای برت گفت: «حقوق بشر جهانی است و ناتوانی ایران در برآوردن تعهّدات خود به مجازات میلیون ها انسان و سرکوب خواسته ها و آرزوهای آنها منجر می شود.»

آقای برت به حاضران اطمینان داد که بریتانیا هم چنان از کشورهای دیگر خواهد خواست تا از قطعنامه هایی که دربارۀ سوابق حقوق بشر ایران در سازمان ملل متّحد و شورای حقوق بشر ابراز نگرانی می کنند، پشتيبانی کنند.

دکتر کیشان منوشا، رئیس دفتر روابط عمومی جامعۀ بهائیان بریتانیا، از مذاکرات گسترده دربارۀ ناشکیبایی دینی در ایران ستايش کرد.

دکتر منوشا گفت: «این که چنین تعداد زیادی از اعضای مجلس که نمایندگان همۀ احزاب هستند، در اين باره سخن گفتند واقعاً بازتابی از سطح بالای نگرانی دربارۀ سوابق حقوق بشر ایران و به ویژه ناشکیبایی فزایندۀ دینی در آن کشور است.»

او افزود: «ما البته از اين که به صورت برجسته به بهائیان اشاره شد خشنودیم . امّا در عين حال خوشحالیم که نمایندگان مجلس بریتانیا به مشکلاتی که دیگر اقلّیت های دینی با آنها مواجهند، نيز پرداختند. ما بايد دربارۀ ناشکیبایی دینی در ایران همصدا صحبت کنیم.»

Baha'i World News Service coverage of the persecution of the Baha'is in Iran

*The Baha'i World News Service has published a Special Section which includes further articles and background information about Iran's campaign to deny higher education to Baha'is. It contains news of latest developments, a summary of the situation, profiles of imprisoned Baha'i educators, feature articles, case studies and testimonials from students, resources and links. *

*Another Special Report offers articles and background information about the seven imprisoned Iranian Baha'i leaders – their lives, their imprisonment, trial and sentencing – and the allegations made against them. It also offers further resources about the persecution of Iran's Baha'i community. *

*The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals, to actions taken against the Baha'is of Iran. *

The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world.