محکوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران توسط سازمان ملل و پيوستن پارلمان اروپا به اعتراض های بين المللی

۳۰ آبان ۱۳۹۰