دعوت برای اقدام بين المللی در آستانۂ سومين سال زندانی شدن رهبران جامعۂ بهائيان ايران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹