انتخابات بیت العدل اعظم

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
اعضای بیت العدل اعظم از چپ به راست عبارتند فرزام ارباب، کایزر بارنز، پیتر خان، هوپر دانبار، فریدون جواهری، پال لمپل، پیمان مهاجر، شهریار رضوی، و گوستاوُ کُرِی یا. نمایندگان دهمین کانونشن بین المللی بهائی در حیفا این اعضا را انتخاب کردند. نتایج رأی گیری در تاریخ ٣٠ آوریل اعلام شد.

حیفا, اسرائیل — نتایج رأی گیری برای انتخاب نُه عضو بیت العدل اعظم، مجمعی که هدایت جامعۀ بهائی را به عهده دارد، اعلام شد.

نمایندگان دهمین کانونشن بین المللی بهائی، دیروز، آراء خود را برای انتخاب اعضای هیئتی که وظیفۀ رهبری جامعۀ بهائی را به عهده دارد تقدیم نمودند.

اسامی اعضاء منتخب از این قرار است: فرزام ارباب، کایزر بارنز، پیتر کان، هوپر دانبار، فریدون جواهری، پال لمپل، پیمان مهاجر، شهریار رضوی، و گوستاوُ کُرِی یا.

این اعضا برای مدت ٥ سال انتخاب میشوند.

مقر دائمی بیت العدل اعظم در مرکز جهانی بهائی در شهر حیفا و در کشور اسرائیل واقع شده. سکونت اعضای بیت العدل در حیفا الزامی است.

تمام بهائیان مذکر از سن ۲۱ سال به بالا صلاحیت دارند که به عضویت بیت العدل اعظم انتخاب شوند. همۀ افراد بهائی چه مرد و چه زن میتوانند برای خدمت در تمام مؤسسات دیگر بهائی انتخاب یا انتصاب گردند.

از تعالیم حضرت بهاءالله یکی ایجاد بیت العدل اعظم است، که منبع دائمه ای از قدرت و نفوذ الهیه برای هدایت جامعۀ جهانی بهائی بشمار میآید و به وضع قوانین و اموری که در آثار مقدسۀ بهائی ذکر نشده میپردازد.

اعضای محافل ملی در سراسر جهان، نمایندگانی هستند که برای انتخاب اعضای بیت العدل رأی میدهند. این افراد طی انتخاباتی در کشورهای خودشان به عنوان اعضای محافل ملی برگزیده شده اند.

پیروان دیانت بهائی بیش از پنج میلیون نفر هستند و تقریباً در سرتاسر جهان و تمامی کشورها سکونت دارند.