نشریهٔ آنلاین عالم بهائی دو مقالهٔ جدید با عناوین «حضرت عبدالبهاء: منادی صلح عمومی» و «حضرت عبدالبهاء و دانشجویان بهائی» منتشر کرد.

نشریهٔ عالم بهائی: مقالات جدید در گرامیداشت حضرت عبدالبهاء بر صلح و تحصیلات عالی تمرکز می‌نمایند

۳۰ مهر ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — نشریهٔ آنلاین عالم بهائی دو مقالهٔ جدید منتشر کرده است.

مقالهٔ «حضرت عبدالبهاء: منادی صلح عمومی» این مطلب را بررسی می‌کند که حضرت عبدالبهاء چگونه از طریق تعاملاتشان با اندیشمندان برجستهٔ زمان خود و همین طور از طریق برنامه‌ای برای احیای روحانی کل جهان به ترویج آرمان صلح پرداختند.

مقاله‌ٔ دیگری با عنوان «حضرت عبدالبهاء و دانشجویان بهائی» نگاهی دارد به مشارکت‌های حضرت عبدالبهاء در گفتمان آموزش و پرورش در خاورمیانه و نحوهٔ هدایت دانشجویان بهائی در دانشگاه آمریکایی بیروت توسط ایشان.

این مقالات جدید به مناسبت صدمین سال درگذشت ایشان که ماه آینده توسط جوامع بهائی در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود منتشر شده است.

نشریهٔ عالم بهائی مجموعه‌ای از مقالات را در موضوعاتی مرتبط با پیشرفت و بهروزی نوع بشر منتشر می‌کند، پیشرفت‌های جامعهٔ جهانی بهائی در سطح اندیشه و عمل را مورد توجه قرار می‌دهد و بر تأملانی بر تاریخ آئین بهائی را ارائه می‌دهد.