در کنفرانسی در جمهوری دموکراتیک کنگو، هزاران نفر بر فراخوان حضرت عبدالبهاء در مورد پیشرفت زنان تامل می‌کنند

۹ شهریور ۱۴۰۰