حضور برجستۀ جامعهٔ مدنی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل

۱۵ مهر ۱۳۹۸