جامعه جهانی بهائی ژنو: پیشگامان فکری ایرانی خواستار پایان «شرمساری تاریخی» سرکوب بهائیان هستند

۳ بهمن ۱۴۰۲