آغاز ساخت و ساز اولین معبد محلی بهائی در هند

۳ اسفند ۱۳۹۹