جمع شدن در «خیمهٔ وحدت»: فعالیت‌های بین‌الادیان در پاپوآ گینهٔ ‌نو مسیری جدید می‌یابد

۳ بهمن ۱۳۹۹