آفریقا: یک معبد قد برمی‌افرازد در حالی که انتظارها برای معبد دیگر به اوج می‌رسد

۲۳ خرداد ۱۳۹۹