اندیشمندان ساختارهای اجتماعی را به چالش می‌کشند و توان‌افزایی زنان را با صلح و پیشرفت پیوند می‌دهند

۲۲ مهر ۱۳۹۸