معبد بهائی، الهام‌بخش کودکان و جوانان برای درخت‌کاری برای آینده

۱۸ آبان ۱۳۹۵