قزاقستان: پیشرفت اجتماعی منوط به تعهد به اصول روحانی است

۳ آبان ۱۴۰۱