آرامگاه حضرت عبدالبهاء: آرامگاه در حال ساخت نمادی از صلح و خدمت به بشریت

۱ فروردین ۱۴۰۱