«کاپ ۲۶»: هیئت نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی اصول و پیشنهاداتی را برای اقدام در مورد تغییرات اقلیمی ارائه می‌دهد

۲۱ آبان ۱۴۰۰