برزیل: مجلس نمایندگان صدمین سال تشکیل جامعه بهائی آن کشور را گرامی‌ می‌دارد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

جلسه‌؜ای صمیمانه در مجلس نمایندگان برزیل، یک قرن تلاش جامعه بهائی جهت تحول اجتماعی در آن کشور را بررسی کرد.