مطالعات بهائی: در پی چشم‌اندازی گسترده از واقعیت در پرتو اصول روحانی

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

شرکت‌کنندگان در همایش انجمن مطالعات بهائی با تطابق اصول روحانی با حوزه‌های مختلف، تلاش دارند تا به چشم‌اندازهایی جدیدی جهت حل چالش‌های پیش‌روی بشر دست یابند.