شرکت‌کنندگان در این جلسهٔ عمومی عبارت بودند از (از چپ به راست): اریکا کوکای، معاون فدرال مجلس سفلای کنگره در برزیل؛ لوئیزا کاوالکانتی و رناتا بهرام‌پور، اعضای دفتر امور خارجی بهائیان برزیل؛ و دایارا توکانو، هنرمند بومی و پژوهشگر حقوق بشر.

برزیل: غلبه بر تفرقه از طریق هویت مشترک

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

برازیلیا, برزیل — جلسه‌ای عمومی که اخیراً در کنگرهٔ ملی برزیل در برازیلیا برگزار شد نقش دین در ترویج هویت مشترک میان جمعیت‌های مختلف کشور از طریق قبول ماهیت معنوی بشریت بررسی شد.

اریکا کوکای (Erika Kokay)، معاون مجلس سفلای کنگره در سخنان آغازین خود بر این ایده تاکید نمود و گفت: «انکار ماهیت معنوی انسان یعنی کنار گذاشتن جنبه‌ای اساسی از وجود انسان.»

در این جلسه که به طور مشترک توسط دفتر امور خارجی بهائیان برزیل و مقامات دولتی برگزار شد، یک گروهِ بین‌الادیان متشکل از دانشگاهیان، جوامع مذهبی و سازمان‌های جامعهٔ مدنی شرکت کردند.

این گفتگوها بررسی کردند که چگونه تلاش‌ها برای غلبه بر تعصبات ریشه‌دار می‌توانند با پذیرش اصول معنوی تقویت شوند، اصولی که می‌توانند افراد را قادر سازند تا خود را به عنوان اعضای یک خانواده انسانی ببینند.

عکس گروهی برخی از شرکت‌کنندگان در جلسه‌ عمومی که در کنگرهٔ ملی در برازیلیا، برزیل برگزار شد. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

عکس گروهی برخی از شرکت‌کنندگان در جلسه‌ عمومی که در کنگرهٔ ملی در برازیلیا، برزیل برگزار شد.

لوئیزا کاوالکانتی (Luiza Cavalcanti)، یکی از اعضای دفتر امور خارجی بهائی گفت ریشهٔ شکاف‌ها در اجتماع، بحران هویت است. او گفت: «ما در نقطهٔ عطفی در تاریخ بشر زندگی می‌کنیم ... دوره‌ای از بحران و گذار، که هم پرآشوب و هم امیدبخش است».

خانم کاوالکانتی توضیح داد که برخی از گروه‌ها بر اساس برداشت‌های باریک‌بینانه از هویت‌ احساس وحدت می‌کنند. این نوع وحدت اغلب تبدیل به مبنایی جهت مخالفت با کسانی می‌شود که «دیگری» تلقی می‌شوند.

او افزود که این نگرش‌ها در نهایت در فرهنگ نهادینه می‌شوند. «ما به اشتباه فرض می‌کنیم که چالش امروزهٔ ما یاد گرفتن نحوهٔ تحمل فرهنگ «دیگران» است و همین را کافی می‌دانیم.»

خانم کاوالکانتی بیان داشت که تحول موردنظر نیازمند «الگوهای مشارکتی از تعاملات انسانی... و ایجاد فرآیند یادگیری گسترده‌ای در اجتماع‌مان است که افراد و جوامع بیشتری را قادر سازد تا بین آن عناصری از فرهنگ که منجر به پیشرفت و آنهایی که منجر به ظلم و تخریب می‌شوند، تمایز قائل شوند.»

او گفت که استقرار چنین فرآیند یادگیری مستلزم اصولی برگرفته از دین است، اصولی مانند «محافظت تزلزل‌ناپذیر از کرامت انسانی، پیوند متقابل میان تمام گونه‌های حیات روی کرهٔ زمین» و عدالت و مشورت به عنوان مبنای اقدام و تصمیم‌گیری جمعی.

این جلسه بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دفتر امور خارجی بهائیان برزیل برای بررسی موضوع عدالت اجتماعی و تحول فرهنگ در تعامل با جامعه برزیل است که عمدتاً از طریق برگزاری نشست‌های گوناگون دنبال می‌شود.