سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سی‌وپنجمین جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با موضوع بررسی حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای ارائه داد.

سرکوب عدالت‌خواهی: ارائه بیانیه توسط جامعه جهانی بهائی در جلسه ویژه شورای حقوق بشر

۴ آذر ۱۴۰۱

جامعه جهانی بهائی، ژنو — سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سی‌وپنجمین جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با موضوع بررسی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای ارائه داد.

خانم فهندژ بیان کرد: «قلب‌های ما و قلب هر ناظر بیطرفی از مشاهدۀ پر پر شدن جان‌های بیگناه در ایران آکندۀ غم و اندوه است. ایرانیان از هر سن و هر قشری خواستار عدالت اجتماعی و برابری هستند، اما خواسته‌هایشان به جای آن که با تلاش برای گفتگوی واقعی و فراگیر دربارۀ آیندۀ ایران پاسخ داده شود با خشونت و سرکوب رو‌به‌رو است.»

در ادامه این بیانیه آمده است که وضعیت کنونی در ایران گسترش آزار‌ و اذیتی که بهائیان تجربه کرده‌اند به عموم جامعه است. خانم فهندژ در صحبت‌هایش گفت: «حکومتی که به یک گروه ظلم کند، مطمئناً در بلندمدت نسبت به همۀ گروه‌ها ستم روا خواهد داشت.»

ویدئوی نسخه کامل این بیانیه را اینجا می‌توانید ببینید.