«مقابل چشمانمان ظاهر می‌شود»: معبد در حال ساخت در جمهوری دموکراتیک کنگو توده‌های مردم را به اقدام فرا می‌خواند

۷ مرداد ۱۴۰۰