پیشرفت در مراحل ساخت اولین معبد ملی بهائی

۳ آذر ۱۳۹۸