در دعوت رئیس جمهور به وحدت، جامعۀ بهائی ایتالیا مقصد را مشترک می‌بیند

۱ اسفند ۱۳۹۷