راه‌پیمایان در ریو خواهان آزادی عقیده هستند

۲۸ شهریور ۱۳۹۱

ریودژانیرو, برزیل — پیام هم‌بستگی انسانی از یک شاعر فارسی‌زبانِ قرونِ وسطی به عنوان بخشی از راه‌پیمایی امسال در دفاع از آزادی دینی در ساحل معروف کوپاکابانا در ریو به صورت شاخص به نمایش گذاشته شد.

گروه حقوق بشری اتحاد برای ایران با همکاری جامعۀ بهائی برزیل پرچم بزرگی با شعری از سعدی را برافراشت. این شعر که در ورودی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نیز نوشته شده، چنین است:

«بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی.»

این شعر در رویدادی که روز یکشنبه ۲۶ شهریور (۱۶ سپتامبر) برگزار شد، به نمایش گذاشته شد. این رویداد ده‌ها هزار برزیلی – از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان، پیروان هاری کریشنا و سانتو دایم و ادیان آفریقایی-برزیلیِ اومباندا و کاندومبل – را گِرد هم آورد.

آنها در این راه‌پیمایی خواهان این اصل بودند که همه باید آزادی عقیده و عمل به عقاید خود را داشته باشند.

پشتیبانی مردم برزیل از جامعۀ مظلوم و مستأصل بهائیان ایران نمود ویژه‌ای داشت. راه‌پیمایان عکس‌هایی از زندانیان عقیدتی از جمله هفت مدير پیشین بهائیان ایران را که اکنون پنجمین سال از احکام ۲۰ سالۀ زندان خود را می‌گذرانند، بر چترهای خود داشتند.

راه‌پیمایی توسط کمیسیون ریو برای مبارزه با ناشکیبایی دینی سازمان‌دهی شده بود. سخنگوی اين گروه، ریکاردو روبیم، گفت: « این مسئله مورد توجه بیشتری قرار گرفته ‌است. نوعی آگاهی از این که ناشکیبایی دینی چیست» به وجود آمده «و این به آن معناست که تعداد حملات بر ادیان را می‌توان کاهش داد.»