گوآم به محکوم‌کنندگان جهانی نقض حقوق بشر در ایران می‌پیوندد

۸ اردیبهشت ۱۳۹۱