صدور حکم برای مدرسان بهائی

۲۶ مهر ۱۳۹۰
هفت مدرّس بهائی محکوم به زندان عبارتند از (ردیف بالا، چپ به راست): محمود بادوام، رامین زیبایی، ریاض سبحانی، فرهاد صدقی؛ (ردیف پایین، چپ به راست) نوشین خادم، کامران مرتضایی و وحید محمودی.

نیویورک, United States — طبق گزارش های رسیده به جامعۀ جهانی بهائی، هر یک از هفت مدرّس بهائی در ایران به چهار یا پنج سال زندان محکوم شده اند.

آراء صادره علیه این هفت نفر طبق گزارش ها توسط یک قاضی در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. این مدرّسان در زمینۀ ارتباط شان با یک اقدام غیر رسمی جامعه، معروف به مؤسّسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE)، حدود پنج ماه بازداشت بوده اند. در این مؤسّسه استادان بهائی که توسط حکومت ایران از اجرای حرفۀ خود محروم شده اند، به اعضای جوان جامعه که از دانشگاه محروم هستند، خدمت می کنند.

دو نفر از آنها – وحید محمودی و کامران مرتضایی – هر یک به پنج سال زندان محکوم شده اند.

برای رامین زیبایی، محمود بادوام و فرهاد صدقی، از مدرسان مؤسسه؛ ریاض سبحانی، مشاور؛ و نوشین خادم، مساعد؛ هر یک احکام چهار سالۀ زندان صادر شده است.

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «در این مرحله حتی روشن نیست اتّهامات مطرح شده علیه این افراد بی گناه که تنها خواسته شان خدمت به جوانانی بود که ناعادلانه و صرفاً به دلایل دینی از آموزش عالی محروم شده اند، دقیقاً چیست.»

او گفت: «چه نوع جامعه ای آموزش به جوانان را یک جرم کیفری می داند؟»

دو بهائی دیگر مرتبط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی، یک زوج به نام های کامران رحیمیان و فاران حسامی نیز که هر دو استاد روان شناسی هستند، هنوز بدون اتّهام در بازداشت به سر می برند.

اعتراض جهانی

یورش های اخیر به مؤسسۀ آموزش عالی بهائی هنوز واکنش حکومت ها، سازمان ها، دانشگاهیان و جوانان سراسر دنیا را بر می انگیزد.

بیش از ۷۰ دانشگاهی در استرالیا، از جمله معاون رئیس دانشگاه بالارات، دیوید بِتِرزبای، نامۀ سرگشاده‌ای را امضا کرده اند که به تبعیض آموزشی علیه بهائیان در ایران اعتراض می کند و خواهان آزادی فوری مدرّسان زندانی بهائی می شود.

در ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر)، ۴۳ تن از فیلسوفان و الهیّون برجسته در ۱۶ کشور یک نامۀ اعتراضی دیگر را امضا کردند. این دانشگاهیان نوشتند: «فراگیری و کسب دانش حقّی است مقدّس و قانونی برای همه و دولت ها موظف اند که این امکان را برای عموم فراهم کنند. در ایران دولت عکس این عمل کرده است...»

دو برندۀ جایزۀ نوبل صلح، دزموند توتو، اسقف سابق کلیسای انگلیکان کیپ تاون، و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهور تیمور شرقی، در نامۀ سرگشادۀ خود از حکومت ایران به شدّت انتقاد کردند و اقدامات آن را با «عصر تاریکی اروپا» یا «دادگاه های تفتیش عقاید اسپانیا» مقایسه نمودند.

در ۱۳ مهر (۵ اکتبر)، سناتور هیو سیگال، هنگام از سر گیری مذاکرات سنای کانادا دربارۀ بهائیان ایران، رنجی را که به بهائیان وارد می آید «روشمند و ظالمانه» توصیف کرد، «به ویژه هنگامی که بدانيم دین بهائی آئینی مسالمت جو است که تقدّس همۀ ادیان را می پذیرد.»

سناتور سیگال گفت: « ستم رسمی ایران به بهائیان... ندایی به تمام بشریت و انسان های آزاده و دموکراسی های تمام دنیا است تا به صورت مستقیم وضعیت تلخ ایران را بنگرند و تا زمانی که با این چالش برخورد مستقیم نشده، رو برنگردانند.»

حدود ۱۱۲ بهائی اکنون به خاطر دین شان در ایران پشت میله های زندان هستند. این شامل هفت رهبر بهائی است که مشغول گذراندن دوران محکومیت ۲۰ سالۀ خود به اتّهامات خلاف واقع هستند. پروندۀ حدود ۳۰۰ بهائی دیگر هنوز نزد مقامات ایرانی فعّال است.

Baha'i World News Service coverage of the persecution of the Baha'is in Iran

*The Baha'i World News Service has published a Special Section which includes further articles and background information about Iran's campaign to deny higher education to Baha'is. It contains news of latest developments, a summary of the situation, profiles of imprisoned Baha'i educators, feature articles, case studies and testimonials from students, resources and links. *

*Another Special Report offers articles and background information about the seven Iranian Baha'i leaders – their lives, their imprisonment, trial and sentencing – and the allegations made against them. It also offers further resources about the persecution of Iran's Baha'i community. *

*The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals, to actions taken against the Baha'is of Iran. *

*The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world. *