در تجمعی در ریودوژانیرو از ايران خواسته شد به حقوق بشر احترام بگذارد

۳۰ خرداد ۱۳۹۰